Тест за самооценка за необходимостта от HR одит

Този тест има за задача да затвърди убеждението Ви за състоянието на функцията „Управление на човешките ресурси“ в Компанията и да Ви помогне да идентифицирате силните и слабите страни на тази функция. Той може и да Ви подскаже необходимостта от експертен преглед на организацията, процесите и операциите на тази функция, както и на приносът й за резултатите на Компанията.

Тестът е анонимен и няма за задача да категоризира компаниите.